ICAs hållbarhetsarbete

Att ta ansvar från jord till bord är en självklarhet för ICA. Hållbarhetsarbetet är en strategisk prioritet och integrerat i koncernens alla verksamheter. Det bygger förtroende i omvärlden och bidrar till långsiktig lönsamhet.

ICA ska vara ett långsiktigt livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta krävs ett målmedvetet arbete med att ständigt utveckla bolaget som ansvarsfull aktör. Det arbetet vilar på starka gemensamma värderingar och en inställning om att varje länk i kedjan är viktig, från leverantör till medarbetare och kund.

Hållbarhetsarbetet är viktigt både på kort och på lång sikt. Kärnfrågan handlar om hur tillgången till mat kan säkras i framtiden. För att säkra att det finns tillräckliga livsmedelsresurser även i framtiden krävs insatser idag.

Det är också viktigt för ICA att agera ansvarsfullt för att vinna kundernas förtroende. Vartannat år görs en kundundersökning om hållbarhetsfrågor i detaljhandeln på ICAs fem marknader. Resultatet från den senaste undersökningen visar att kunderna fortfarande lägger störst värde vid att bolaget ska vara öppet, ärligt och transparent.

För medarbetarna är det viktigt att ICA är en arbetsgivare som tar ansvar. Det gäller såväl befintliga som framtida medarbetare.

Hållbarhetsarbetet är också viktigt för att uppnå en långsiktig lönsamhet. Att arbeta med hållbarhetsfrågor är en förutsättning för bolagets långsiktiga överlevnad.

ICAs Goda Affärer

ICA är anslutet till FN:s företagsinitiativ Global Compact och tar ansvar för dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och bekämpning av korruption. Detta görs genom de sju ståndpunkterna i ICAs Goda Affärer, som är fastställda av ICAs koncernledning och utgör grunden i bolagets hållbarhetsarbete. Samtliga styrande organ och medarbetare utbildas i ICAs Goda Affärer, dels via webbutbildning och dels genom särskilda insatser. 

Kopplat till varje ståndpunkt finns policyer och riktlinjer för hur arbetet i praktiken ska gå till.

ICAs Goda Affärer innebär att ICA ska:

 • drivas med lönsamhet och god etik
 • lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov
 • värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna
 • ha en öppen dialog internt och med omvärlden
 • säkerställa kvalitet och trygga produkter
 • främja hälsa och goda matvanor
 • verka för en god miljö med hållbar utveckling.

ICAs hållbara sortiment

ICA tillhandahåller ett sortiment i butik som består av både leverantörers märkesvaror och egna märkesvaror (EMV). Den första egna märkesvaran lanserades redan 1922. Idag är bland annat följande sortimentslinjer en viktig del i hållbarhetsarbetet:

 • ICA Gott liv, en sortimentslinje med hälsosammare alternativ.
 • ICA I love eco, den ekologiska sortimentslinjen.
 • ICA Skona, en miljöanpassad sortimentslinje för bland annat tvätt- och städprodukter.
 • ICAs egna varor med etisk märkning har samma profilering med en etikett för att kunderna enkelt ska hitta dem. De etiska märkningarna som ingår är UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade.