Vd och ledningsgrupp

Som en konsekvens av Bolagets förvärv av Aholds aktier i ICA AB blev ICA Gruppen koncernmoder i ICA-koncernen och därmed införlivades ICA ABs operativa arbete i Bolaget. Med beaktande av ICA ABs dominerande betydelse för Bolaget och att Bolaget i grunden ändrats från ett investmentföretag till koncernmoderföretag ersattes den tidigare ledningen i Bolaget, med undantag för Stein Petter Ski (ansvarig för Portföljbolagen), med den tidigare ledningen för ICA AB, dvs det tidigare koncernmoderföretaget i ICA-koncernen.

Vd

Vd Per Strömberg ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen av Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten. Vidare ska Vd se till att styrelsens ledamöter får information om ICA Gruppens utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsen har godkänt Per Strömbergs väsentliga uppdrag och ekonomiska engagemang utanför Bolaget såsom uppdrag som styrelseledamot i Almondy Group Holding AB, Childhood Foundation, En Frisk Generation och Segulah Advisor AB. Vd har inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som Bolaget har betydande affärsförbindelser med. Styrelsen har under 2013 gjort en utvärdering av Vd utan ledningens närvaro.

Koncernfunktioner

I Bolaget finns elva koncernfunktioner: Koncerninformation, Strategi- & affärsutveckling, HR och ICA Skolan, Juridik, Koncernsäkerhet, Enterprise Risk Management, Ekonomi, Finans, Koncern IT, Intern kontroll och Internrevision.

ICA Management Team

Vid sidan av Vd Per Strömberg utgörs ICA Gruppens ledningsgrupp (ICA Management Team, IMT) av CFO ICA Gruppen, Direktör HR och ICA Skolan, Direktör Portföljbolag, Direktör Strategi & Affärsutveckling, Informationsdirektör och respektive Vd för ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Fastigheter, ICA Banken och ICA Special. IMT träffas regelbundet och behandlar frågor som bland annat rör bolagsstyrning, rapportering och strategi. Vidare ska IMT förbereda ärenden som fordrar beslut av styrelsen enligt styrelsens arbetsordning samt bistå Vd att verkställa beslut av styrelsen. Utöver det kollektiva ansvaret för ledningen av Bolaget har varje ledamot i IMT ett individuellt ansvar för sin respektive del av Bolaget. Till stöd för IMTs arbete har IMT inrättat fem kommittéer: Revisionskommitté (Audit Summary), Ersättningskommitté (Reward Group), Policy- och etikkommitté (Business Ethics and Policies Committee), Investeringskommitté (Retail Investment Committee) och Styrgruppen för ERM (Enterprise Risk Management). I början av varje räkenskapsår utvärderar IMT sitt arbete och fokuserar då på kvalitén i beslut, agenda, mötesstruktur, verkställigheten och IMTs övergripande prestation.

Ersättning till ledande befattningshavare 

Riktlinjer för 2013

Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, faställda vid årstämman 2013, anger att ersättningsformerna ska vara marknadsmässiga för ledande befattningshavare inom liknande branscher och syfta till att rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kvalificerade ledarskapsegenskaper. Ersättningsprinciperna ska vidare motivera de ledande befattningshavarna att stärka koncernens marknadsposition och resultat samt vara kopplat till långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Dessutom ska rörliga ersättningar vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier. Nivåerna för ersättning till ledande befattningshavare inom närliggande industrier och marknader utforskas och utvärderas kontinuerligt. Den totala ersättningen ska bestå av följande komponenter: fast lön, pensionsförmåner, bonus, övriga ersättningar och förmåner samt avgångsvederlag.

Fast lön

Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

Pension

För Vd och övriga ledande befattningshavare ska en premiebestämd pensionsplan tillämpas, som innebär att högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen (ej bonus) kan avse pensionspremier, vilka betalas så länge anställningen består. Befattningshavare anställda i annat land än Sverige och ledamöter av koncernledningen har pensionsavtal i enlighet med nationell praxis och som följer ovan angivna principer. 1)

Bonus

Vd och övriga ledande befattningshavare i Bolaget ska omfattas av två rörliga ersättningssystem i form av kontant bonus varav det ena löper på ett år och det andra på tre år.

Den sammanlagda bonusens storlek maximeras per person och år till motsvarande 50 procent av årslönen (100 procent för Vd). Bonus är inte pensionsgrundande. Utbetalning av bonus ska vara villkorad av att deltagarens anställning inte upphört under programmets löptid. Styrelsen har rätt att justera bonussystemet vid till exempel extraordinära upp- och nedgångar i koncernens resultat.

Årligt bonusprogram

Kontantbaserat bonusprogram kopplat till budget per räkenskapsår, vilket maximalt kan uppgå till 25 procent av årslönen (50 procent för Vd och den nuvarande Vd för ICA Banken AB). Målen för bonusprogrammet bestäms av styrelsen inför varje räkenskapsår och individuella bonusavtal ska ingås med respektive deltagare vars innehåll beror på deltagarens befattning vid avtalets ingående. Målen ska vara objektivt mätbara samt budgetrelaterade.

Långsiktigt bonusprogram

Kontantbaserat treårigt bonusprogram kopplat till värdeskapande i koncernen, vilket maximalt kan uppgå till 25 procent av årslönen (50 procent för Vd). Nuvarande VD i ICA Banken AB omfattas inte av detta bonusprogram. Målen för bonusprogrammet är objektivt mätbara och bestäms av styrelsen samt är kopplade till både absoluta och relativa prestationskrav. Uppfyllelse av de absoluta prestationskraven står för 40 procent av det maximala utfallet och de relativa prestationskraven står för resterande 60 procent.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

En ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader ska tillämpas för ledande befattningshavare. Avgångsvederlag ska utgå till ledande befattningshavare med upp till 18 månaders fast kontant lön om Bolaget säger upp anställningen. Avgångsvederlag ska vara avräkningsbart. Vid befattningshavarens egen uppsägning ska Bolaget, om Bolaget väljer att göra gällande ett i vissa fall avtalat konkurrensförbud, lämna ersättning under den tid konkurrensförbudet gäller med maximalt 60 procent av den fasta lönen. Avgångsvederlag och ersättning under tid för konkurrensförbud ska inte vara pensionsgrundande.2)

Övriga ersättningar och förmåner

Övriga ersättningar och förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

Särskilda skäl

Styrelsen äger rätt att frångå ovan föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

Förslag till årsstämman 2014

Till årsstämman 2014 föreslår styrelsen att ovanstående principer, vilka antogs av stämman 2013, ska antas på nytt men med följande tillägg/justeringar:

Definition av ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare förstås Vd i ICA Gruppen och till denne direktrapporterande chefer som ingår i ledningsgruppen (IMT). Definitionen avser dock samma personkrets.

Årliga bonusprogrammet

Under exceptionella omständigheter kan bonus, under det årliga bonusprogrammet, uppgå till 54 procent för Vd och till 27 procent för vissa ledande befattningshavare. Vidare har målen justerats.

Långsiktigt bonusprogram

Uppfyllelse av de absoluta prestationskraven står för 60 procent av det maximala utfallet och de relativa prestationskraven står för resterande 40 procent. Vidare har målen justerats.

Aktieinvesteringsprogram

I syfte att öka de ledande befattningshavarnas identifikation med och intresse för Bolaget och dess värdeutveckling föreslås att styrelsen årligen fattar beslut om att de ledande befattningshavarna förväntas investera mellan 5 och 10 procent av sin fasta bruttolön i aktier i Bolaget. Villkorat av motprestationer föreslås att de efter ett år ska kunna erhålla ett nettobelopp motsvarande 50 procent av deras investering i ersättning från Bolaget.

Ytterligare information

Mer information om fast och rörlig ersättning finns på Bolagets hemsida, i styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering enligt punkten 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, kallelsen till årsstämman samt i not 4 till för koncernen.

1) Ett fåtal ledande befattningshavare med tidigare ingångna avtal, har rätt att gå i pension vid 62 års ålder med en förmånsbestämd pension under tiden till ordinarie pensionsålder vid 65 år.

2) Undantag för uppsägningstid, avgångsvederlag och avräkningsklausul finns avseende ett fåtal avtal ingångna före årsstämman 2013.