Valberedning

Reglerna för ICA Gruppens valberedning beslutades vid årsstämman 2013. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar Bolagets aktieägare. Två av ledamöterna utses av den största ägaren, som den 31 augusti 2013 var ICA-handlarnas Förbund, och två ledamöter utses av de därefter två största ägarna, som den 31 augusti 2013 var AB Industrivärden och AMF – Försäkring och Fonder.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman 2014:

  • förslag till stämmoordförande
  • förslag till styrelseledamöter
  • förslag till styrelseordförande
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
  • förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor

Valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 24 september 2013. ICA-handlarnas Förbund representeras av Claes Ottosson och Anna-Karin Liljeholm. AB Industrivärden representeras av Anders Nyberg och AMF - Försäkring och Fonder av Anders Oscarsson. Valberedningen har fram till och med den 20 februari 2014 haft tre möten. Samtliga ledamöter var närvarande vid dessa möten. Ingen ersättning har utgått från ICA Gruppen till ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

Vid valberedningens första möte träffade valberedningen styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén och Vd Per Strömberg var för sig, för att få information om ICA Gruppens verksamhet, styrelsearbete och fokusområden framöver. Styrelsens ordförande har även informerat om resultatet av den styrelseutvärdering som gjordes för 2013. Cecilia Daun Wennborg, ordförande i revisionsutskottet, och Göran Blomberg, ledamot i revisionsutskottet, har redogjort för arbetet i styrelsen, revisionsutskottet samt för ICA Gruppens ekonomifunktion. Utifrån den ovan angivna informationen som valberedningen tagit del av, har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 framgår av kallelsen till stämman samt på Bolagets hemsida.