Regelverk

Externa regler

Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på NASDAQ OMX Stockholm är ICA Gruppen bl.a. skyldigt att följa den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Avvikelser från Koden, börsregler eller god sed på aktiemarknaden

Fram till årsstämman den 20 maj 2013 bestod revisionsutskottet av två ledamöter och ICA Gruppen avvek således från Kodens regel 7.3 som anger att revisionsutskottet ska bestå av tre ledamöter. Sedan årsstämman består revisionsutskottet av fyra ledamöter. Anledningen till avvikelsen var Bolagets tidigare struktur, varvid ICA AB, som genom aktieägaravtal kontrollerades till 50 % (ägdes till 40 %) av Bolaget (tidigare Hakon Invest) och utgjorde huvuddelen av Bolagets innehav, hade ett eget revisionsutskott och att Bolaget hade en representant i det utskottet. Bolaget bedömde att det därför var tillräckligt med två ledamöter i Bolagets revisionsutskott. Vidare har Bolaget avvikit från Kodens regel 9.2 såvitt avser ersättningsutskottet och ledamots oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen då utskottets ledamot Fredrik Hägglund inte anses som oberoende till Bolaget och bolagsledningen, se avsnitt Styrelsens beroendeställning. Skälet för avvikelsen är att Fredrik Hägglund i sin egenskap av tidigare chefsjurist i Hakon Invest och styrelseledamot i ICA AB har omfattande erfarenhet från såväl fastställande och definiering av ersättningsprinciper för ledningen i Bolaget, dvs. den tidigare ledningen i ICA AB, samt i övrigt även har bred erfarenhet från ersättningsprogram i noterade och onoterade bolag. Utskottet erhåller därmed erforderlig och värdefull kompetens samtidigt som kontinuiteten bibehålls. I övrigt har det inte förekommit avvikelser från Koden och börsregler. Bolaget har inte varit föremål för beslut i NASDAQ OMX Stockholms Disciplinnämnd eller beslut om överträdelser av god sed på aktiemarknaden i Aktiemarknadsnämnden.

Interna regler

ICA Gruppen har en rad interna regelverk som tillsammans med de externa reglerna sätter ramarna för verksamheten. De centrala regelverken utgörs av bolagsordningen, arbetsordningen för styrelsen och respektive utskott, Vd-instruktion inklusive instruktion för ekonomisk rapportering, delegeringsordning samt ICAs Goda Affärer. Därutöver finns följande grundläggande policyer:

 • Finanspolicy
 • Försäkringspolicy
 • Garantipolicy
 • Informationspolicy 
 • Koncernsäkerhetspolicy
 • Legal Matters Policy
 • Skattepolicy

ICAs Goda Affärer

ICA Gruppens interna regler och policyer med avseende på etik och samhällsansvar är samlade under begreppet ICAs Goda Affärer. ICAs Goda Affärer ska praktiskt kunna tillämpas i den dagliga verksamheten och som stöd och hjälp för detta finns policyer med riktlinjer. Med ICAs Goda Affärer menas att ICA ska:

 • drivas med lönsamhet och god etik
 • lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov
 • värna om mångfald och utveckling bland medarbetarna
 • ha en öppen dialog internt och med omvärlden
 • säkerställa kvalitet och trygga produkter
 • främja hälsa och goda matvanor
 • verka för god miljö med hållbar utveckling

Bolagen i ICA Gruppen har sedan flera år arbetat med utvalda nyckeltal inom områdena arbetsmiljö, miljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter och kvalitet. Bolaget lämnar kvartalsvis rapporter om sitt hållbarhetsarbete som visar den löpande utvecklingen under året. Rapporten omfattar alla bolag i koncernen utom portföljbolagen. Därutöver lämnar Bolaget årligen en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer och den ger en helhetsbild av hållbarhetsarbetet. Läs mer om hållbarhetsarbetet i avsnitt Hållbarhetsredovisning och på Bolagets hemsida, www.icagruppen.se.

ICA Gruppen har en policy- och etikkommitté (Business Ethics & Policy Committee) som har i uppdrag att utveckla och i förekommande fall följa upp Bolagets tillämpning av ICAs Goda Affärer och strategin såvitt avser hållbarhetsarbetet. Kommittén som rapporterar till Vd, är tvärfunktionell och består av representanter från Bolagets centrala funktioner.