Årsstämma

Bolagsstämman är ICA Gruppens högsta beslutande organ. Den bolagsstämma som hålls inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret och som fastställer resultat- och balansräkning kallas årsstämma. ICA Gruppens årsstämma äger normalt rum i Stockholmsområdet. Utöver beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, fattar årsstämman bl.a. även beslut om disposition av resultatet, sammansättning av ICA Gruppens styrelse, styrelsearvoden, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt väljer externa revisorer. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida, www.icagruppen.se. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri.

Aktieägare som är införda i aktieboken fem vardagar före en stämma och som har anmält sitt deltagande i viss ordning till ICA Gruppen har rätt att delta vid stämman, personligen eller genom ombud och att vid stämman rösta för eller emot framlagda förslag samt ställa frågor till styrelsen och Vd.

Beslut vid årsstämman fattas normalt med enkel majoritet och vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. För vissa beslut, såsom ändring av bolagsordningen, krävs dock beslut av en kvalificerad majoritet.

Årsstämma 2013

Årsstämma 2013 hölls måndagen den 20 maj i Näringslivets Hus i Stockholm. Förutom aktieägare närvarade ICA Gruppens styrelse, koncernledning, medarbetare, media och ett antal inbjudna gäster.

Årsstämman beslutade bl.a. om följande:

  • Ny bolagsordning antogs varvid i) Bolaget bytte namn från Hakon Invest AB till ICA Gruppen AB, ii) gränserna för antalet styrelseledamöter utökades från nio till tio och iii) revisorns mandatperiod ändrades från fyra år till ett år.
  • Claes-Göran Sylvén valdes till ny styrelseledamot och ordförande i styrelsen.
  • Peter Berlin, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Magnus Moberg och Jan Olofsson omvaldes till styrelseledamöter.
  • Nyval av Göran Blomberg, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell och Margot Wallström.
  • Med anledning av förvärvet av resterande aktier i ICA AB beslöts att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2012.
  • Att avsluta 2011 och 2012 års incitamentsprogram.

Årsstämma 2014

Årsstämma 2014 kommer att hållas fredagen den 11 april 2014 kl 9:30 i Friends Arena i Solna. Aktieägare som dels är registrerade i aktieboken per den 5 april 2014, vilket innebär att införande måste ske senast fredagen den 4 april 2014, dels har anmält sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 7 april 2014, har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud. För att få ett ärende behandlat ska aktieägare, i enlighet med instruktionerna på ICA Gruppens hemsida, www.icagruppen.se, ha lämnat in en sådan begäran senast den 24 februari 2014.