Aktien, aktieägare och återköp

ICA Gruppen har en aktiestruktur med två aktieslag: stamaktier och C-aktier. C-aktierna utgör 40,8 procent av det totala antalet aktier, är inte noterade och ger inte rätt till kontant vinstutdelning. Resterande 59,2 procent är noterade stamaktier som berättigar till utdelning. Samtliga C-aktier och 10,5 procent av stamaktierna, det vill säga totalt 51,3 procent ägdes per den 31 december 2013 av ICA-handlarnas Förbund, som är ICA Gruppens största ägare. Den näst största ägaren, AB Industrivärden, äger 10 procent av stamaktierna. Övriga stamaktier ägdes per den 31 december 2013 av cirka 24 340 ägare. Ingen av dessa ägare innehade per den 31 december 2013, direkt eller indirekt, mer än 10 procent av aktierna i Bolaget. Vid omröstning på bolagsstämma berättigar varje aktie till en röst och varje röstberättigad kan rösta för fulla antalet företrädda aktier.

Aktiekapitalet i ICA Gruppen uppgår till 502 866 988 kronor fördelat på 201 146 795 aktier, envar med kvotvärde om 2,50 kronor. Antalet stamaktier uppgår till 119 078 903 och antalet C-aktier uppgår till 82 067 892. Den 31 december 2013 innehade ICA Gruppen 141 655 egna stamaktier motsvarande 0,0007 procent av kapital och röster. Antalet utestående aktier och röster är därmed 201 005 140. Sedan den 31 december 2012 har antalet aktieägare ökat med 10 126 stycken (71 procent). Det fanns per den 31 december 2013 inga utestående bemyndiganden från bolagsstämman till styrelsen om att ge ut nya aktier eller förvärva ytterligare aktier.

Av vad som framgår av § 5 i Bolagsordningen kan ägaren av C-aktier, dvs. ICA-handlarnas Förbund, från och med 2011 begära att icke utdelningsberättigade C-aktier i ICA Gruppen konverteras till utdelningsberättigade stamaktier. Sådan konvertering ska träda i kraft fem år efter det att begäran om omvandling har inkommit. Den 1 januari 2011 begärde ICA-handlarnas Förbund omvandling av samtliga C-aktier till stamaktier hos styrelsen i Bolaget. Aktiestrukturen i ICA Gruppen kommer därmed från och med år 2016 att enbart bestå av utdelningsberättigade stamaktier.

Som en följd av Bolagets förvärv av Aholds aktier i ICA AB genomförde ICA Gruppen i maj 2013 en nyemission med företrädesrätt till befintliga aktieägare om fem miljarder kronor. Nyemissionen avsåg endast stamaktier. Varje stamaktie berättigade till en teckningsrätt och fyra teckningsrätter gav rätt att köpa en ny stamaktie till kurs 121 kronor. De stamaktier som ICA-handlarnas Förbund tecknade med stöd av sina C-aktier tecknades till kurs 129 kronor per stamaktie.   

Mer information om ICA Gruppens aktie och ägarbild finns i avsnitt Aktie och ägare och på Bolagets hemsida.