Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning är en förutsättning för en positiv utveckling för ICA Gruppen och för att bibehålla och utveckla förtroendet för ICA. Styrningen i ICA Gruppen präglas av öppenhet, tillförlitlighet och en ambition om att ICA Gruppen ska vara hållbar i alla avseenden. Bolaget har en effektiv organisationsstruktur, transparens samt ett system för hållbar utveckling, intern kontroll och riskhantering.

Claes-Göran Sylvén
Styrelsens ordförande

Grunderna för god bolagsstyrning inom ICA Gruppen är tydliga mål, strategier och värderingar som är väl kända inom hela organisationen. Ytterst handlar bolagsstyrningen om hur vi skapar en sund företagskultur som effektivt bidrar till att utveckla koncernen.

Styrelsearbetet har under ICA Gruppens första verksamhetsår varit intensivt och präglats av aktivitet och engagemang. Arbetet har bedrivits genom styrelsemöten och i olika utskott. Alla styrelsens ledamöter sitter med i något eller några utskott, vilket skapar delaktighet och kontinuitet även mellan styrelsemötena.

Stor kraft har under året lagts på att följa upp implementeringen av ICA Gruppens nya koncerngemensamma strategi och de strategiska prioriteringar vi tidigare beslutat om. Strategin, prioriteringarna och den nya ägarstrukturen skapar en tydlighet och långsiktighet som gör det möjligt för bolaget och dess ledning att fokusera på den framtida verksamheten. Vår kärnverksamhet kommer även framöver att utgöras av dagligvaruhandel. Övriga verksamheter ska stödja kärnverksamheten, men också kunna utvecklas på sina egna meriter.

Andra viktiga områden har varit beslut kring vår långsiktiga finansiering samt nya finansiella mål. De nya målen sätter tydligt fokus på fortsatt – och långsiktig – tillväxt med god lönsamhet. Utifrån ett starkt kassaflöde och sund kapitalstruktur vill vi skapa utrymme för såväl fortsatta investeringar som god och stabil avkastning till aktieägarna.

  
Grunderna för god bolagsstyrning inom ICA Gruppen är tydliga mål, strategier och värderingar som är väl kända inom hela organisationen.

För att kunna fatta avgörande, långsiktiga beslut krävs kunskap och insikt i såväl det dagliga arbetet som i de förändringar som driver marknaden. Min uppfattning är att styrelsen nu rymmer de kompetenser ICA Gruppen behöver. Till vår hjälp har vi väl anpassade system, rutiner och processer för uppföljning av mål, intern kontroll och riskhantering.

Till styrelsens viktigaste uppgifter hör att stödja koncernledningen och att kritiskt granska dess arbete. För att lyckas med det krävs en öppen och konstruktiv dialog mellan styrelse och koncernledning. Å styrelsens vägnar vill jag därför här passa på att tacka Per Strömberg och övriga koncernledningen för ett gott samarbete under 2013. Jag vill också uttrycka vår uppskattning för det hårda arbete som lagts ner av ledning, handlare och övriga medarbetare under vårt första år som ny koncern. Det är både imponerande och inspirerande att se den kraft och det driv som genomsyrar allt arbete. Det tar vi med oss när vi nu går in i nästa verksamhetsår.

 

Stockholm i februari 2014


Claes-Göran Sylvén
Styrelsens ordförande


För ytterligare information:

ICA Gruppen AB (publ), Svetsarvägen 16, 171 93 Solna, Tel:+46 8 561 500 00, www.icagruppen.se, Org nr: 556048-2837