Aktie och ägare

ICA Gruppens aktie noterade under 2013 en kursuppgång på 81 procent och tillhörde därmed kursvinnarna på NASDAQ OMX Stockholm, vars All-share-index gick upp med 23 procent. Förvärvet av resterande aktier i ICA AB och bildandet av ICA Gruppen fick ett positivt mottagande på marknaden och är det enskilt viktigaste skälet till årets kursuppgång. 

I maj 2013 namnändrades Hakon Invest till ICA Gruppen och som en konsekvens ändrades bolagets tickerkod till ICA. ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt NASDAQ OMX klassificering.

Kursutveckling och avkastning

ICA Gruppen-aktien nådde årshögsta på 210,00 kr den 19 september 2013. Lägsta kurs var 110,19 som noterades den 2 januari. Vid årets utgång stod aktien i 201,00 kr, vilket innebär en kursuppgång på 81 procent sedan föregående årsskifte. Det motsvarar ett börsvärde om cirka 40 402 Mkr.

Sedan 2005, då Hakon Invest börsnoterades, har aktien gett en totalavkastning på 284,8 procent jämfört med SIX Return Index som avkastat 93,6 procent.

Totalt omsattes 68,8 miljoner aktier i ICA Gruppen till ett värde av 12,4 miljarder kronor på NASDAQ OMX under 2013, motsvarande en genomsnittlig dagsomsättning om 275 150 aktier. I snitt omsattes aktier för motsvarande 49,4 Mkr per dag under 2013.

Handeln på NASDAQ OMX Stockholm svarade under året för 92 procent av handeln i ICA Gruppen-aktien, medan resterande del skedde på handelsplatser såsom Chi-X: 7 procent, Turquoise: 1 procent och Bats: 1 procent.

Aktiestruktur

ICA Gruppen har en aktiestruktur med stamaktier och C-aktier. Båda aktieslagen medför samma rösträtt. Stamaktierna är noterade och utgör 59,2 procent av det totala antalet aktier. Resterande 40,8 procent utgörs av C-aktier som inte är noterade och inte ger rätt till kontant vinstutdelning för verksamhetsåren 2005-2015. Den 1 januari 2016 kommer C-aktierna att konverteras till stamaktier och därmed bära rätt till kontant utdelning. Samtliga C-aktier ägs av ICA-handlarnas Förbund.

I maj 2013 genomförde ICA Gruppen en nyemission om 5 miljarder kr genom att emittera 40 229 359 nya stamaktier. Antalet stamaktier uppgår efter nyemissionen till 119 078 903. Antalet C-aktier är oförändrat om 82 067 892.

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2013 till 24 342, en ökning med 10 126 ägare jämfört med föregående år. Största ägare var vid samma tidpunkt ICA-handlarnas Förbund, med 51,3 procent av antalet aktier och röster i ICA Gruppen, varav 41 procentenheter utgjordes av C-aktier och 10,3 procentenheter av noterade stamaktier. Näst största ägare var AB Industrivärden med 10 procent av aktier och kapital. Resterande 38,7 procent ägs institutionella investerare och privatpersoner i Sverige och utomlands. Andelen utlandsägda aktier var vid årets slut 5,7 (4,5) procent.

Aktiekapital

ICA Gruppens aktiekapital uppgår till 502 866 987,50 kr fördelat på 201 146 795 aktier, var och en med ett kvotvärde om 2,50 kr. Alla aktier har samma röstvärde.

Återköp

Under åren 2007-2009 återköpte ICA Gruppen egna aktier för att täcka tilldelning i respektive års incitamentsprogram. I april 2013 överläts 16 119 aktier för att täcka tilldelning i 2010 års incitamentsprogram. I maj 2013 överläts 94 096 stamaktier för att täcka tilldelning i 2011 och 2012 års incitamentsprogram efter att årsstämman 2013 beslutat om att avsluta dessa.

ICA Gruppens innehav av egna aktier uppgår därefter till 141 655 stamaktier.

Utdelning

Styrelsen för ICA Gruppen föreslår en utdelning om 8 kronor per stamaktie för 2013, eller totalt 951 Mkr. Med anledning av förvärvet av resterande aktier i ICA lämnade ICA Gruppen inte någon utdelning under föregående år. Till de mål som styrelsen fastställt hör att ICA Gruppen ska lämna en årlig utdelning till aktieägarna om 50 procent av årets resultat. Endast stamaktier, som utgör 59 procent av antalet utestående aktier i ICA Gruppen, berättigar till kontant vinstutdelning. Den av styrelsen föreslagna utdelningen motsvarar 68 procent av årets resultat.

Största aktieägare

  Antal aktier Andel av kapital och röster i %
ICA-handlarnas Förbund 103 163 599 51,3
AB Industrivärden 20 125 000 10,0
AMF - Försäkring och Fonder 3 462 302 1,7
Lannebo fonder 2 955 455 1,5
SEB Investment Management 1 986 663 1,0
Swedbank Robur fonder 1 957 130 1,0
Robur Försäkring 1 318 331 0,7
Danske Capital Sverige 1 264 845 0,6
Leif Jönsson 1 254 651 0,6
Enter Fonder 1 031 100 0,5
De tio största aktieägarna totalt: 139 136 916 69,2
ICA Gruppens innehav 141 655 0
Övriga aktieägare 61 868 224 30,8
Totalt 201 146 795 100,0
Tabellen ovan inkluderar endast namngivna ägare i Euroclears aktieägarregister.
Källa: Euroclear

Ägarstruktur

Innehav, antal aktier Antal ägare Kapital och röster, %
1–500 17 386 1,40
501–1 000 2 458 1,00
1 001–5 000 3 020 3,40
5 001–10 000 577 2,10
10 001–15 000 247 1,50
15 001–20 000 131 1,10
20 001– 523 89,40
Totalt 24 342 100
Källa: Euroclear Sweden AB per 2013-12-30

Aktiedata

  2013 2012
Resultat per stamaktie, kr 49,68 1,65
Resultat per stamaktie proforma, kr 7,05 1,65
Resultat per C-aktie, kr 49,68 1,65
Resultat per C-aktie proforma kr 7,05 1,65
Kassaflöde per aktie, kr 17,87 0,27
Eget kapital per aktie, kr 116,23 55,28
Utdelning per stamaktie, kr 8 0
Utdelningsgrad, % 68 0
Börskurs vid årets slut, kr 201 118,3
Direktavkastning, % 4 0
P/E-tal proforma 28,5 71,7
Kurs/Eget kapital 173 214
Antal stamaktier vid årets slut 118 937 248 78 597 674
Antal C-aktier vid årets slut 82 067 892 82 067 892
Totalt antal aktier vid årets slut 201 005 140 160 665 566
Genomsnittligt antal aktier 190 006 752 169 828 539
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 190 194 330 169 911 961
     

Aktieinformation

Handelsplats NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Kortnamn ICA
ICB-kod 5300
ISIN-kod SE SE0000652216
Handelspost 1
Börsvärde per den 31 december 2013, Mkr 40 402
Kurs per den 31 december 2013, kr 201,00
Förändring under året, % 81
Årshögsta, kr 210,00
Årslägsta, kr 110,19
   

Analytiker som följer ICA Gruppen

Företag Analytiker Tel. E-post
ABG Sundal Collier Andreas Lundberg +46 8 566 286 51 andreas.lundberg@abgsc.se
Carnegie Niklas Ekman +46 8 588 686 92  niklas.ekman@carnegie.se
Danske Bank Anders Hansson +46 8 568 805 35 anders.g.hansson@danskebank.se
Handelsbanken Erik Sandstedt +46 8 701 3128  ersa07@handelsbanken.se
Nordea Stellan Hellström +46 8 534 922 02  stellan.hellstrom@nordea.com
SEB Stefan Nelson +46 8 52 22 98 07 stefan.nelson@seb.se
Swedbank Christian Andersson    +46 8 5859 38 59   christian.anderson@swedbank.se