Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för ICA Gruppen AB (publ) får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun och organisationsnummer 556048-2837. Adressen till huvudkontoret är ICA Gruppen AB, 171 93 Solna, besöksadress är Svetsarvägen 16, Solna och adress till hemsidan är www.icagruppen.se. ICA Gruppen AB är dotterbolag till ICA Handlarnas förbund, organisationsnummer 802001-5577. Samtliga belopp är i Mkr om inget annat anges.