Underskrifter

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådan de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står för.

  Stockholm den 21 februari 2014  
         
         
         
Claes-Göran Sylvén   Peter Berlin   Göran Blomberg
Ordförande        
         
         
         
Cecilia Daun Wennborg   Andrea Gisle Joosen   Fredrik Hägglund
         
         
         
Bengt Kjell   Magnus Moberg   Jan Olofsson
         
         
         
Margot Wallström   Jonathon Clarke   Magnus Rehn
         
         
         
    Per Strömberg    
    Verkställande direktör    
         
         
         
Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 februari 2014
         
    Ernst & Young AB    
         
         
         
    Thomas Forslund    
    Auktoriserad revisor