Förslag till vinstdisposition

Styrelsen för ICA Gruppen AB föreslår en ordinarie utdelning med 8,00 kronor per stamaktie (0). Totalt uppgår utdelningen till 951 Mkr (0), vilket är 16,4 procent av moderbolagets resultat. Den föreslagna utdelningen reducerar moderbolagets soliditet från 56,4 procent till 53,2 procent, och koncernens soliditet från 38,5 procent till 37,1 procent. Soliditeten är betryggande på både kort och lång sikt.

ICA Gruppens utdelningspolicy innebär att 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska utdelas. Den föreslagna utdelningen innebär att 68 procent av resultatet exklusive effekter från förvärv av ICA AB utdelas. Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital och finansiella ställning.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):

Överkursfond 4 915 938 770
Balanserade vinstmedel 3 173 491 989
Årets resultat 5 781 370 497
Totalt 13 870 801 256

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 951 497 984
till överkursfond  4 915 938 770
i ny räkning överföres 8 003 364 502
Totalt 13 870 801 256