Finansiell information och styrning

Ett positivt första år för ICA Gruppen

ICA Gruppens nettoomsättning, proforma 2013 uppgick till 99 456 Mkr. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 3 004 Mkr, en förbättring med 11 procent jämfört med föregående år.

Den redovisade nettoomsättningen för 2013 uppgick till 77 702 Mkr. Det redovisade rörelseresultatet uppgick till 10 274 Mkr, varav effekter från förvärv av ICA AB uppgick till 8 051 Mkr. 

Läs om 2013 i Finansiell information och styrning.


Bolagsstyrning

Grunderna för god bolagsstyrning inom ICA Gruppen är tydliga mål, strategier och värderingar som är väl kända inom hela organisationen.

Aktie och ägare

ICA Gruppens aktie noterade under 2013 en kursuppgång på 81 procent.

Räkenskaper

Läs mer om nettoomsättning, resultat och noter i Räkenskaper.