Välkommen till ICA Gruppens Årsredovisning

Välkommen till

ICA Gruppens Årsredovisning

Vi på ICA Gruppen vet vikten av att vårda vårt förtroende bland kunder och intressenter. Det gäller givetvis även informationen om oss och vår verksamhet på en mer övergripande nivå. Vi ser årsredovisningen som ett av de viktigaste dokumenten i detta arbete.

Vår verksamhet är både enkel och komplex att förstå. Enkel för att så många har en relation till oss och det vi erbjuder. Komplex för att det är så många faktorer som måste samspela för att skapa en bra kundupplevelse och en god lönsamhet.

Min förhoppning är att vi i årsredovisningen ska öka förståelsen ytterligare. Vår ambition är att ge en så heltäckande bild som möjligt. Vi strävar efter att gå bakom siffrorna och visa på vad som driver oss och vad vi gör för att vara fortsatt framgångsrika. Vi vill spegla den dynamik som präglar verksamheten och gör den så spännande.

Per Strömberg, Vd ICA Gruppen AB


Verksamhet

Med 2 100 egna och handlarägda dagligvarubutiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kärnan i verksamheten är handel med dagligvaror. Övrig verksamhet bedrivs inom ICA Banken, ICA Fastigheter samt inom ett antal hel- eller delägda portföljbolag.

Hållbarhetsredovisning

Att ta ansvar från jord till bord är en självklarhet för ICA. Hållbarhetsarbetet är en strategisk prioritet och integrerat i bolagets alla verksamheter. Det bygger förtroende i omvärlden och bidrar till långsiktig lönsamhet.

Finansiell information och styrning

Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick 2013 till cirka tre miljarder kronor.